Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra patologickej anatómie a patologickej fyziológie

Charakteristika pracoviska

Ústav patologickej anatómie

Ústav patologickej anatómie zabezpečuje výučbu povinných predmetov Patologická anatómia, Diagnostická patológia a Patológia, ako aj povinne voliteľných predmetov Aplikovaná cytológia a Zásady správnej laboratórnej praxe pre pregraduálnych študentov v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín a Farmácia. Výskumná činnosť ústavu je zameraná hlavne detekciu slizničnej imunitnej odpovede u kurčiat, ktorá bude modulovaná podávaním organického Zn a aplikovaním Eimeria spp, po infekcii Campylobacter spp, s resp. bez aplikácie probiotík. Ústav taktiež realizuje diagnostické pitvy a histopatologickú diagnostiku pre veterinárne pracoviská z celého Slovenska. Výsledky tejto práce spolu s výsledkami vedecko-výskumnej činnosti predstavujú širokospektrálny materiál aj pre prípravu diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác. Ústav patologickej anatómie je taktiež školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia.

Ústav patologickej fyziológie

Ústav patologickej fyziológie zabezpečuje pregraduálnu výučbu predmetov patologická fyziológia a aplikovaná veterinárna hematológia v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín v slovenskom a v anglickom jazyku; v študijnom programe Farmácia výučbu predmetu fyziológia a patologická fyziológia v slovenskom jazyku. Tvoriví pracovníci ústavu sú školiteľmi diplomových, bakalárskych a rigoróznych prác. Ústav je školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia. Výskumná činnosť ústavu je zameraná na štúdium účinku biologicky aktívnych látok v éterických olejoch, minerálnych a fytogénnych aditív ovplyvňujúcich fyziologické funkcie v organizme, faktorov ovplyvňujúcich črevnú bariéru a oxidačné poškodenie a antioxidačnú ochranu organizmu.