Loading...

Organizačná štruktúra

KATEDRA FARMACEUTICKEJ TECHNOLÓGIE

Záverečné práce

Farmácia:

2019/2020

Diplomové práce

 • Vplyv plniva na kinetiku uvoľňovania Rhodiolae extractum siccum z experimentálnych tabliet

Rigorózne práce

 • Betablokátory v liečbe hypertenzie a formulácia tabliet
 • Využitie betablokátorov v terapii kardiovaskulárncyh ochorení a formulácia transdermálnych náplastí

2018/2019

Diplomové práce

 • Disolúcia tabliet uhličitanu vápenatého vo vzťahu k jeho biologickej dostupnosti
 • Ekonomické aspekty prípravy liekov v lekárni vo vybraných krajinách Európskej únie
 • Možnosti formulácie liekových foriem alkaloidu tryptantrínu
 • Postavenie individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti
 • Preskripcia a príprava dermatologických individuálne pripravovaných liekov v súčasnosti
 • Vplyv typu a dĺžky trvania extrakčnej metódy na obsah hlavných účinných látok vo výluhu z Quercus cortex
 • Vplyv vybraných farmaceutických pomocných látok na reologické vlastnosti škrobov

2017/2018

Diplomové práce

 • Hodnotenie sypných vlastností laktózy a mikrokryštalickej celulózy
 • Príprava a vlastnosti komplexu prírodného zeolitu s etakridínom
 • Sledovanie reologických vlastnosti prírodných škrobov vo vzťahu k ich mechanickej úprave
 • Vplyv koncentrácie spojiva na vlastnosti termoplastických granúl
 • Vplyv rôznych pomerov mikrokryštalickej celulózy a laktózy na vlastnosti tabliet

Rigorózne práce

 • Alternatívne cesty podania antipsychotík
 • Zvyšovanie kompliancie psychiatrických pacientov modernými liekovými formami

2016/2017

Diplomové práce

 • Príprava a vlastnosti komplexu halloyzitu s antiseptickou látkou
 • Príprava a vlastnosti komplexov zeolitu s vybranými antibakteriálnymi látkami
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností bentonitu
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností práškov
 • Štúdium smart polymérov a potenciálne možnosti využitia vo farmácii

Rigorózne práce

 • Využitie halloyzitu na formuláciu klotrimazolu s predĺženým uvoľňovaním

2015/2016

Diplomové práce

 • Bezpečnosť a kvalita kozmetických výrobkov v SR a EÚ
 • Bioadhezívne polymérne pomocné látky a ich význam a uplatnenie pri formulácii tuhých liekových foriem
 • Chitosan a jeho využitie v galenickej farmácii
 • Masťové základy a ich používanie pri príprave individuálne pripravovaných liekov
 • Možné farmaceutické inkompatibility v kozmetických výrobkoch a individuálne pripravovaných liekoch
 • Prírodné makromolekulové pomocné látky a ich uplatnenie pri formulácii liekových foriem
 • Technológia koacervácie pri formulácii mikrokapsúl
 • Technológie transdermálnych terapeutických systémov
 • Význam a úloha antioxidantov ako farmaceutických pomocných látok

2014/2015

Diplomové práce

 • Farmaceutické hodnotenie hromadne vyrábaných perorálnych tabliet obsahujúcich amlodipin-besylát
 • Fyzikálne a chemické vlastnosti halloysitu a použitie vo farmácii
 • Možnosti využitia katiónaktívnych tenzidov ako farmaceutických pomocných látok
 • Možnosti využitia zeolitu slovenského pôvodu vo farmácií a v príbuzných oboroch
 • Riziká vyplývajúce z používania vybraných pomocných látok vo farmácii
 • Súčasné trendy vo vývoji liekových foriem
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností vybraných minerálnych pomocných látok vo farmácii
 • Výber liekovej formy a jej vplyv na účinnosť v liečbe bolesti
 • Využitie chemoterapeutických implantátov v terapii nádorových ochorení mozgu
 • Využitie moderných liekových foriem pri modulácií mnohopočetnej liekovej rezistencie nádorových buniek

2013/2014

Diplomové práce

 • Farmaceutické pomocné látky používané pri formulácii nanočastíc
 • Halloyzit ako nosič liekov
 • Možnosti využitia bentonitu slovenského pôvodu vo farmácii a v medicíne
 • Možnosti využitia extraktov alginitu vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Prírodné zdroje Slovenskej republiky využiteľné na výrobu anorganických farmaceutických pomocných látok
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností alginitu slovenského pôvodu a jeho potenciálne využitie vo farmácii a v príbuzných oboroch
 • Štúdium fyzikálnych a chemických vlastností mastenca slovenského pôvodu a možnosti jeho využitia vo farmácii a v medicíne
 • Zhodnotenie pyrolitických produktov alginitu ako potenciálnej suroviny vo farmácii a v príbuzných oboroch