Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie a parazitológie

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na riešenie aktuálnych problémov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych chorôb zvierat, vrátane zoonóz. Problémy v oblasti výskytu infekčných a parazitárnych chorôb sú riešené komplexne – od analýzy epizootologickej situácie na farmách a v teréne cez izoláciu mikroorganizmov k štúdiu interakcie pôvodca - hostiteľ integrovaním klasických prístupov detekcie s najmodernejšími metódami biologického a medicínskeho výskumu. Ďalšou významnou vedecko-výskumnou činnosťou pracoviska je ochrana produkčných a spoločenských zvierat pred nebezpečnými nákazami, čo prispieva k výraznému ekonomickému rastu chovov a skvalitneniu welfare zvierat. V prípade zoonóz pracovisko významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verejného zdravia.

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Zameriava svoju vedecko-výskumnú činnosť na štúdium bakteriálnych a vírusových chorôb zvierat. Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej epizootológie. V diagnostike infekčných chorôb využíva najnovšie molekulovo-genetické metódy, metódy identifikácie mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov a genetickú typizáciu vírusov. Z infekčných agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, lyssavírusom, herpesvírusom, kampylobakterom a enterálnym infekciám, ktoré infikujú zvieratá a ľudí. Pracovisko okrem klasických metodologických prístupov využíva aj metódy genomiky a proteomiky.

Projekty:
  • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120002, INFEKTZOON: Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
  • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2019. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  • KEGA 002UVLF-4/2017: BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba – prax. Realizácia 2017 – 2019. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
  • KEGA 014UVLF-4/2019: Tropická veterinárna medicína. Realizácia: 2019 – 2021. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Marián Prokeš, PhD.

Ústav parazitológie

Priority Ústavu parazitológie vo vedecko-výskumnej činnosti sú pre oblasť protozoológie definované sledovaním epizootologických a epidemiologických vzťahov zoonotických protozoárnych infekcií a vektormi prenášaných protozoóz. V oblasti helmintológie analyzujeme výskyt a šírenie filarióz mäsožravcov, ako aj helmintov dravých vtákov na Slovensku; monitorujeme výskyt závažných parazitozoonóz u voľne žijúcich a domácich mäsožravcov (echinokokóza, alveokokóza, toxokaróza) ako aj výskyt tkanivových helmintóz (cysticerkóza, trichinelóza). V oblasti arachnoentomológie zaznamenávame zmeny arachno-entomofauny s dôrazom na diagnostiku hematofágnych artropódov vo vzťahu k celkovým globalizačným zmenám. Zdokonaľujeme metodické postupov laboratórnej detekcie ektoparazitov.

Projekty:
  • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120022: Centrum excelentnosti pre parazitológiu. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
  • VEGA 1/0043/19: Molekulárna epidemiológia a riziko šírenia sa parazitov zveri v aktuálnych ekologických podmienkach Slovenska. Realizácia 2019 – 2022. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
  • VEGA 1/0536/18: Nové aspekty cirkulácie črevných parazitárnych infekcií zvierat a ľudí. Realizácia 2018 – 2021. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Gabriela Štrkolcová, PhD.
  • KEGA 009UVLF-4/2018: Modernizácia technického vybavenia parazitologického laboratória a tvorba študijných trvalých preparátov a materiálov pre e-learning. Realizácia: 2018 – 2020. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miloš Halán PhD.