Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra epizootológie a parazitológie

Vedecko-výskumná činnosť

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na riešenie aktuálnych problémov bakteriálnych, vírusových a parazitárnych chorôb zvierat, vrátane zoonóz. Problémy v oblasti výskytu infekčných a parazitárnych chorôb sú riešené komplexne – od analýzy epizootologickej situácie na farmách a v teréne cez izoláciu mikroorganizmov k štúdiu interakcie pôvodca - hostiteľ integrovaním klasických prístupov detekcie s najmodernejšími metódami biologického a medicínskeho výskumu. Ďalšou významnou vedecko-výskumnou činnosťou pracoviska je ochrana produkčných a spoločenských zvierat pred nebezpečnými nákazami, čo prispieva k výraznému ekonomickému rastu chovov a skvalitneniu welfare zvierat. V prípade zoonóz pracovisko významnou mierou prispieva k zabezpečeniu verejného zdravia.

Ústav epizootológie a preventívnej veterinárskej medicíny

Zameriava svoju vedecko-výskumnú činnosť na štúdium bakteriálnych a vírusových chorôb zvierat. Časť tímu orientuje vedeckú činnosť na epizootologickú analýzu vírusových infekcií v chovoch hospodárskych zvierat a voľne žijúcej zveri s využitím metód molekulovej epizootológie. V diagnostike infekčných chorôb využíva najnovšie molekulovo-genetické metódy, metódy identifikácie mikroorganizmov, analýzu vírusových genómov a genetickú typizáciu vírusov. Z infekčných agensov tím venuje pozornosť predovšetkým pestivírusom, PRRSV, PCV2, lyssavírusom, herpesvírusom, kampylobakterom a enterálnym infekciám, ktoré infikujú zvieratá a ľudí. Pracovisko okrem klasických metodologických prístupov využíva aj metódy genomiky a proteomiky.

Projekty:
 • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120002, INFEKTZOON: Centrum excelentnosti pre nákazy zvierat a zoonózy. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
 • Operačný program: Výskum a vývoj, kód ITMS 26220120022: Centrum excelentnosti pre parazitológiu. Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu SR.
 • APVV-0605-12: Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov. Realizácia 2013 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 • APVV-15-0415: Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov. Realizácia 2016 – 2019. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.
 • VEGA 1/0553/15: Štúdium účinku vybraných imunomodulačných látok vo vzťahu k terapii a prevencii infekčných chorôb zvierat. Realizácia 2015 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
 • VEGA 1/0483/15: In vitro imunologická selekcia probiotických bakteriálnych kmeňov pre ich využitie v prevencii črevných infekčných ochorení. Realizácia 2015 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Mária Levkutová, PhD.
 • VEGA 1/0591/15: Štúdium vybraných patogénov v populáciách insektivorných netopierov. Realizácia 2015 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Anna Ondrejková Anna, PhD.
 • VEGA 2/0125/15: Analýza post-traumatických zápalových a regeneračných procesov pozdĺž rostro-kaudálnej osi miechy po podaní mezenchýmových kmeňových buniek: imunohistochemická a neuroproteomická štúdia. Realizácia 2015 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Milan Čížek, PhD.
 • KEGA 002UVLF-4/2017: BVDV ozdravovacie programy u hovädzieho dobytka: Transfer poznatkov na osi prax - výučba – prax. Realizácia 2017 – 2019. Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.

Ústav parazitológie

Priority Ústavu parazitológie vo vedecko-výskumnej činnosti sú pre oblasť protozoológie definované sledovaním epizootologických a epidemiologických vzťahov zoonotických protozoárnych infekcií a vektormi prenášaných protozoóz. V oblasti helmintológie analyzujeme výskyt a šírenie filarióz mäsožravcov, ako aj helmintov dravých vtákov na Slovensku; monitorujeme výskyt závažných parazitozoonóz u voľne žijúcich a domácich mäsožravcov (echinokokóza, alveokokóza, toxokaróza) ako aj výskyt tkanivových helmintóz (cysticerkóza, trichinelóza). V oblasti arachnoentomológie zaznamenávame zmeny arachno-entomofauny s dôrazom na diagnostiku hematofágnych artropódov vo vzťahu k celkovým globalizačným zmenám. Zdokonaľujeme metodické postupov laboratórnej detekcie ektoparazitov.

Projekty:
 • VEGA 1/0455/15: Cirkulácia oportúnnych parazitárnych infekcií zvierat a ľudí. Realizácia 2015 – 2017. Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Mária Goldová, PhD.
 • VEGA 1/080/15: Štúdium ekológie a epidemiologickej úlohy krv cicajúcich dvojkrídlovcov (DIPTERA) pri šírení pôvodcov globálnych zoonóz a parazitóz v klimaticky sa meniacom Slovensku. Realizácia 2015 – 2018. Zodpovedný riešiteľ: doc. MVDr. Alica Kočišová, PhD.