Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra chémie, biochémie a biofyziky

Pedagogická činnosť

Ústav farmaceutickej chémie

Ústav farmaceutickej chémie zabezpečuje výučbu šiestich povinných predmetov a dvoch povinne voliteľných predmetov. Všeobecná a anorganická chémia predstavuje teoretický základ chemických disciplín a pojednáva o chémii prvkov a ich zlúčenín so zameraním na ich využitie vo farmácii a medicíne. Organická chémia je zameraná na základné princípy organickej chémie, štruktúru organických zlúčenín, základné mechanizmy chemických reakcií, vzťahy medzi funkčnými skupinami, ich vplyv na fyzikálno-chemické vlastnosti organických látok a ich spektrálnu identifikáciu. Fyzikálna chémia sa zaoberá fyzikálnymi vlastnosťami chemických sústav a zákonitosťami priebehu chemických dejov. Je zameraná na termodynamiku, elektrochémiu, chemickú kinetiku a koloidiku. Analytická chémia sa zameriava na identifikáciu a kvantifikáciu chemických látok metódami mikroanalýzy, klasickej a modernej inštrumentálnej analýzy. Farmaceutická chémia sa zaoberá projektovaním a syntézou liečiv, štúdiom ich chemických vlastností a vzťahu chemickej štruktúry liečiv a ich účinku na ľudský organizmus. Na Analýze liečiv študent získa praktické zručnosti pri využití analytických metód na hodnotenie liečiv a liekov v súlade s platnými predpismi, najmä Európskym liekopisom a Slovenským farmaceutickým kódexom. Cieľom povinne voliteľného predmetu Laboratórna technika je oboznámiť študentov so základnými postupmi pri práci v chemických laboratóriách. Bioanalytické metódy sú zamerané na najdôležitejšie prístrojové analytické metódy využívané pri analýze biologických materiálov, prírodných materiálov, farma-ceutických prípravkov a liečiv.

Farmácia:
 • Všeobecná a anorganická chémia
 • Organická chémia
 • Fyzikálna chémia
 • Analytická chémia
 • Farmaceutická chémia
 • Analýza liečiv
 • Laboratórna technika (povinne voliteľný predmet)
 • Bioanalytické metódy (povinne voliteľný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Analytická chémia

Ústav lekárskej chémie

Ústav lekárskej chémie zabezpečuje výučbu základných chemických disciplín. Úlohou predmetu Chémia je vytvoriť teoretický základ pre štúdium vzťahov medzi štruktúrou a vlastnosťami biologicky významných látok. Dôraz sa kladie na tie oblasti chémie, ktoré sú v úzkom spojení s biofyzikou, biochémiou, fyziológiou, patológiou a ďalšími predmetmi, ktoré vyžadujú chemické znalosti. Chémia potravín poskytuje poznatky o chemickej štruktúre a zložení potravín, ako aj o chemických dejoch, ktoré prebiehajú počas spracovania a skladovania výrobkov. Tieto deje vyúsťujú do zmien chemického zloženia a akosti hotových výrobkov. Predmet vysvetľuje princípy týchto zmien na základe znalosti chemických a fyzikálnych dejov. Povinne voliteľný predmet Chémia v príkladoch je určený študentom farmácie za účelom zorientovania sa v základných výpočtoch nevyhnutných pre bežnú farmaceutickú prax. Predmet má poslucháča podnietiť v exaktnom myslení a správnom logickom prístupe k praktickým chemickým výpočtom.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Chémia
 • Chémia potravín (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Chémia
 • Chémia potravín
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Chémia
Farmácia:
 • Chémia potravín (povinne voliteľný predmet)
 • Chémia v príkladoch (povinne voliteľný predmet)

Ústav biochémie

Výučba predmetu Biochémia je zameraná na vysvetľovanie mechanizmov činnosti enzýmov a chemických reakcií v rámci metabolizmu sacharidov, lipidov, steroidov, bielkovín, aminokyselín a nukleových kyselín. V druhom semestri využíva poznatky základnej biochémie na spájanie s vedomosťami z fyziológie so zámerom porozumieť fungovaniu živočíšneho organizmu na molekulovej úrovni v oblasti tzv. funkčnej (orgánovej) biochémie. Študijný predmet Klinická a patologická biochémia pre študijný program farmácia je zameraný na pochopenie patologických procesov na molekulovej úrovni a možnosti ich laboratórnej diagnostiky využívajúc klinické prípadové štúdie. Okrem povinných predmetov Biochémia pre jednotlivé študijné programy zabezpečuje výučbu troch povinne voliteľných predmetov Patologická biochémia, Xenobiochémia a Klinická biochémia, ktorými na molekulovej úrovni dopĺňa predklinické a klinické študijné predmety pre študentov všeobecného veterinárskeho lekárstva.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Biochémia
 • Patologická biochémia (povinne voliteľný predmet)
 • Klinická biochémia (povinne voliteľný predmet)
 • Xenobiochémia (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Biochémia
 • Patologická biochémia (povinne voliteľný predmet)
 • Klinická biochémia (povinne voliteľný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Aplikovaná biochémia
Farmácia:
 • Biochémia
 • Klinická a patologická biochémia
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Základy biochémie (povinne voliteľný predmet)

Ústav biofyziky

Ústav biofyziky zabezpečuje hlavne výučbu povinného predmetu Biofyzika pre študijné programy Všeobecné veterinárske lekárstvo, Hygiena potravín, Farmácia a Bezpečnosť krmív a potravín. Štúdium biofyziky poskytuje nevyhnutné vedomosti potrebné pre pochopenie fyzikálnych zákonov, javov a procesov prebiehajúcich na úrovni molekúl, buniek, tkanív a orgánov, ale tiež nemenej dôležité informácie o fyzikálnych princípoch, na ktorých sú založené experimentálne, diagnostické a terapeutické metódy využívané v lekárstve, farmácii a vo vedeckom výskume. Pre študijný program Všeobecné veterinárske lekárstvo ústav poskytuje povinne voliteľný seminár Biofyzikálne metódy v medicíne a pre bakalársky študijný program Bezpečnosť krmív a potravín povinný predmet Biofyzikálne vyšetrovacie metódy.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Biofyzika
 • Biofyzikálne metódy v medicíne (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Biofyzika
Farmácia:
 • Biofyzika
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Biofyzikálne vyšetrovacie metódy