Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a genetiky

Záverečné práce

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Výskyt Blastocystis spp. u vtákov a jeho zoonotický potenciál (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Účinok nízkych dávok žiarenia na metabolický profil prasiat (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Výskyt vybraných intracelulárnych oportúnnych patogénov v životnom prostredí. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Mikrosporídiové infekcie v chovoch prasiat. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
Hygiena potravín – diplomové práce:
 • Optimalizácia metodiky získavania DNA vybraných intracelulárnych oportúnnych patogénov  z environmentálnych vzoriek. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Caenorhabditis elegans - podmienky kultivácie (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Diagnostika zoonotických protozoí u malých prežúvavcov použitím molekulových metód a ich cirkulácia v životnom prostredí. (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
Farmácia – diplomové práce:
 • Účinok Chamomilla recutita na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Melissa officinalis na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Valeriana officinalis na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Arthritis uratica a jej terapia (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Účinok Thymus serpyllum na Artemia franciscana (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
 • Biologické účinky monoklonálnej protilátky Denosumab (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Možnosti biologickej liečby metastatických kolorektálnych nádorov (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Cielená liečba: možnosti pri diagnóze karcinómu pľúc (doc. MVDr. A. Valenčáková, PhD.)
 • Účinok Lavandula angustifolia na Artemia franciscana (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Účinok Urtica dioica na Artemia franciscana (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Účinok Taraxacum officinale na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Calendula officinalis na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Papaver somniferum na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Účinok Coriandrum sativum na Artemia franciscana (MVDr. M. Špalková, PhD.)
Farmácia – rigorózne práce:
 • Porovnanie toxicity ciprofloxacínu pomocou biotestu na Artemia franciscana a Daphnia magna (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Porovnanie toxicity ciprofloxacínu pomocou biotestu na Artemia franciscana a Daphnia magna (MVDr. M. Špalková, PhD.)
 • Vplyv cyklofosfamidu a niektorých antibiotík na životnosť žiabronožiek (MVDr. D. Toropilová, PhD.)
 • Farmakologické a iné možnosti liečby asthma cardiale a jej súvislosť so srdcovým zlyhaním u človeka (MVDr. D. Toropilová, PhD.)
 • Účinok antihistaminík a kortikoidov u pacientov s alergickou astmou (MVDr. D. Toropilová, PhD.)
 • Vplyv kapustovitej zeleniny v podpornej terapii (MVDr. D. Toropilová, PhD.)
Trh a kvalita potravín – diplomové práce:
 • Kontaminácia lesného prostredia rádionuklidmi na Slovensku (doc. MVDr. K. Beňová, PhD.)
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
 • Spracovanie, použitie a význam v konzumácii špeciálnych potravín u ľudí (MVDr. D. Toropilová, PhD.)
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii – denná forma – bakalárske práce:
 • Oomycéty - patogénne druhy rastlín a zvierat (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
 • Caenorhabiditis elegans - modelový organizmus (MVDr. L. Luptáková, PhD.)
Kynológia – denná forma – bakalárske práce:
 • Chov Welsh teriéra a jeho využitie v poľovníctve (MVDr. Ľ. Šťavová)
 • Americký kokeršpaniel - história chovu na Slovensku (MVDr. M. Tomko, PhD.)
 • Psík medvedíkovitý (Nyctereutes procyonoides) a jeho výskyt na území Slovenska (MVDr. M. Tomko, PhD.)
 • Výskyt a pozorovanie Drozda plavého (Turdus philomelos) v parkoch mesta Košice (MVDr. M. Tomko, PhD.)

Ústav genetiky

Všeobecné veterinárske lekárstvo – diplomové práce:
 • Vplyv príbuzenského kríženia na výskyt geneticky podmienených ochorení psov (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu v bovinných lymfocytoch in vitro (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • Analýza chromozómových poškodení indukovaných pesticídom (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Farmácia – diplomové práce:
 • Účinok pesticídu na aktivitu cholínesteráz (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • Hodnotenie potenciálneho klastogénneho účinku insekticídu po expozícii na humánne lymfocyty periférnej krvi in vitro (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
 • Detekcia chromozómových zlomov indukovaných tiaklopridom v humánnych lymfocytoch. (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Farmácia – rigorózne práce:
 • Hodnotenie cytotoxicity insekticídu Mospilan v kultúrach lymfocytov (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
Bezpečnosť krmív a potravín – bakalárske práce:
 • Geneticky modifikované plodiny na Slovensku (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
Kynológia – bakalárske práce:
 • Dedičné ochorenia pohybového aparátu psov (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Dedičné ochorenia kólií (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Genetické príčiny epilepsie a stresového syndrómu psov (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Ochorenia psov súvisiace s farbou srsti (doc. RNDr. Beáta Holečková, PhD.)
 • Dedičnosť ochorenia dermoid sinus u plemien ridgebackov Slovensku (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Prehľad dedičných ochorení tráviacej sústavy psov (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičné ochorenia u anglického špringeršpaniela (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)
 • Dedičné poruchy u psov (MVDr. Martina Galdíková, PhD.)