Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a genetiky

Vedecko-výskumná činnosť

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav sa zameriava na riešenie problematiky diagnostiky oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni. Výskumné zameranie je orientované na priamu detekciu Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. and Blastocystis hominis vo vzorkách infikovaných živočíchov, vrátane človeka, ako aj v environmentálnych vzorkách. Cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku, ako aj štúdium ich molekulovo-biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu. Zároveň v jeho úsilí je sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy.

Projekty:
  • KEGA 007UVLF-4/2019: Implementácia inovatívnych metodických postupov vo výučbe biologických predmetov. Realizácia 2019 - 2021

Ústav genetiky

Vedecko-výskumná činnosť ústavu genetiky je prevažne zameraná na hodnotenie potenciálnych genotoxických účinkov agrochemikálií (pesticídov) v bunkových kultúrach lymfocytov periférnej krvi hospodárskych zvierat. Overenie genotoxicity chemických látok sa uskutočňuje na úrovni chromozómov a DNA. Za týmto účelom sú na pracovisku využívané metódy analýzy chromozómov, mikronukleí a výmen sesterských chromatíd. Na detekciu stabilných chromozómových aberácií je používaná fluorescenčná in situ hybridizácia s celochromozómovými bovinnými sondami. Poškodenie DNA sa sleduje prostredníctvom alkalickej a neutrálnej kométovej analýzy, fragmentácie DNA a detekciou fosforylovaného histónu gH2AX. Ďalším cieľom výskumu je sledovanie zmien expresie génov pre enzýmy druhej fázy metabolizovania xenobiotík (glutatión-S-transferáz), resp. génu pre povinnú acetylcholínesterázu a zisťovanie ovplyvnenia aktivít acetylcholínesterázy a butyrylcholínesterázy po pôsobení rôznych druhov pesticídov v kultúrach lymfocytov. Ústav genetiky sa zaoberá aj možnosťami molekulovo-genetickej detekcie a prevencie dedične podmienených ochorení spoločenských zvierat, medzi ktoré patria aj poruchy pohlavného vývinu u psov. Pri nádorových ochoreniach psov (lymfómy) je výskum orientovaný na detekciu mutácií vo vybraných protoonkogénoch a sledovanie expresie niektorých génov.

Projekty:
  • IGA 1/2019: Hodnotenie genotoxického a cytotoxického účinku insekticídu acetamipridu v bunkových kultúrach (MVDr. Viera Schwarzbacherová, PhD.)
  • VEGA 1/0242/19 : Genetické a epigenetické zmeny v bunkách prežúvavcov exponovaných pesticídom.