Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a genetiky

Pedagogická činnosť 

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie zabezpečuje celkom 23 predmetov v 11 študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo (5), Hygiena potravín (5), Farmácia (3), Kynológia denná a externá forma (2), Bezpečnosť krmív a potravín denná a externá forma (1), Trh a kvalita potravín denná a externá forma (1), Študijný program Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii denná a externá forma (1). Pedagógovia i vedeckí pracovníci ústavu sa podieľajú na pregraduálnom vzdelávaní študentov UVLF v Košiciach vo všetkých študijných programoch ako školitelia v rámci ŠVOČ, bakalárskych a diplomových prác. Ďalej sa tiež podieľajú na postgraduálnom štúdiu absolventov našej, ale aj iných vysokých škôl, najmä však veterinárnych lekárov a farmaceutov, ako školitelia pre doktorandské štúdium a rigorózne konania. Zároveň niektorí pôsobia ako významní odborníci vo vedeckých komisiách v rámci SR i v zahraničí.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Profesijná komunikácia (povinný predmet)
 • Zoológia (povinný predmet)
 • Rádiobiológia (povinne voliteľný predmet)
 • Laboratórna diagnostika (výberový predmet)
Hygiena potravín:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Profesijná komunikácia (povinný predmet)
 • Zoológia (povinný predmet)
 • Rádiobiológia potravín (povinne voliteľný predmet)
 • Laboratórna diagnostika (výberový predmet)
Farmácia:
 • Biológia (povinný predmet)
 • Molekulová biológia (povinný predmet)
 • Rádiofarmakológia a rádiofarmaká (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma:
 • Biológia (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - externá forma:
 • Biológia (povinný predmet)
Trh a kvalita potravín - denná forma:
 • Rádiobiológia a ožarovanie potravín (povinne voliteľný predmet)
Trh a kvalita potravín - externá forma:
 • Rádiobiológia a ožarovanie potravín (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - denná forma:
 • Biológia a základy ekológie (povinný predmet)
 • Zoológia (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - externá forma:
 • Biológia a základy ekológie (povinný predmet)
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
 • Zoológia (povinne voliteľný predmet)
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - denná forma:
 • Biológia a zoológia (povinný predmet)
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii - externá forma:
 • Biológia a zoológia (povinný predmet)

Ústav genetiky

Ústav genetiky zabezpečuje výučbu celkovo 5 predmetov v 5 študijných programoch. Všeobecné veterinárske lekárstvo (2), Hygiena potravín (1), Farmácia (1), Kynológia – denná forma (1) a Bezpečnosť krmív a potravín (1). Hlavné tematické celky sú všeobecná genetika, populačná genetika kvalitatívnych a kvantitatívnych znakov, imunogenetika, vývinová genetika a patogenetika, mutagenita, teratogenita a kancerogenita, molekulové metódy a GMO, dedičnosť chovateľsky akcentovaných znakov, t. j. sfarbenie, typ osrstenia a ďalších plemenných znakov psov, ako aj na voľbu metódy plemenitby vo vzťahu ku štruktúre populácie a chovu. Učitelia a vedeckí pracovníci pracujú ako školitelia pre doktorandské štúdium, školitelia diplomových a bakalárskych prác, ako aj prác v rámci ŠVOČ.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Genetika (povinný predmet)
 • Klinická genetika (povinne voliteľný predmet)
Hygiena potravín:
 • Genetika (povinný predmet)
Farmácia:
 • Genetika (povinne voliteľný predmet)
Kynológia - denná forma:
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
Kynológia - externá forma:
 • Genetika a plemenitba psov (povinný predmet)
Bezpečnosť krmív a potravín - denná forma:
 • Genetika a šľachtenie zvierat (povinne voliteľný predmet)