Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra biológie a genetiky

Charakteristika pracoviska

Katedra biológie a genetiky je špecializované pracovisko zamerané na pedagogickú a výskumnú činnosť v oblasti bunkovej a molekulovej biológie, zoológie, rádiobiológie, diagnostiky a šírenia protozoárnych infekcií, genetickej prevencie a environmentálnej genotoxicity. Katedru od roku 2007 tvoria dva ústavy: Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie a Ústav genetiky. 

Ústav biológie, zoológie a rádiobiológie

Ústav sa zameriava na riešenie problematiky diagnostiky oportúnnych patogénov na molekulovej úrovni, na priamu detekciu Toxoplasma gondii, Encephalitozoon spp., Cryptosporidium spp. a Blastocystis hominis v klinických a environmentálnych vzorkách. Cieľom je zmapovanie výskytu jednotlivých druhov (genotypov) týchto oportúnnych patogénov u vnímavých živočíchov na Slovensku, ako aj štúdium ich molekulovo-biologických vlastností a ich zoonotického potenciálu. Zároveň v jeho úsilí je sledovanie škodlivých účinkov ionizujúceho žiarenia na živý organizmus na metabolickej úrovni, s cieľom využívať modelové organizmy.

Ústav genetiky

Ústav je zameraný na hodnotenie potenciálnych genotoxických účinkov agrochemikálií (pesticídov) v bunkových kultúrach lymfocytov periférnej krvi hospodárskych zvierat. Overenie genotoxicity chemických látok sa uskutočňuje na úrovni chromozómov a DNA. Za týmto účelom sú na pracovisku využívané metódy analýzy chromozómov, mikronukleí, výmen sesterských chromatíd, fluorescenčnej in situ hybridizácie, kométovej analýzy a fragmentácie DNA. Ďalším cieľom výskumu je sledovanie zmien expresie génov pre enzýmy druhej fázy metabolizovania xenobiotík, resp. génu pre acetylcholínesterázu a ovplyvnenia aktivity tohto enzýmu po pôsobení pesticídov. Ústav genetiky sa zaoberá aj možnosťami molekulovo-genetickej detekcie a prevencie dedične podmienených ochorení spoločenských zvierat, najmä porúch pohlavného vývinu u psov. Pri nádorových ochoreniach psov (lymfómy) je výskum orientovaný na detekciu mutácií vo vybraných protoonkogénoch a sledovanie expresie niektorých génov.