Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Pedagogická činnosť

Ústav anatómie

Ústav anatómie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu v slovenskom jazyku v šiestich študijných programoch a v anglickom jazyku v štyroch študijných programoch. Predmet anatómia je elementárnou predklinickou disciplínou, ktorej úlohou je podať ucelený prehľad o stavbe zvieracieho a ľudského tela so zreteľom na topografiu jednotlivých orgánov s prepojením na klinickú prax. Výučba prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a blokov. Realizácia praktických cvičení je formou pitiev.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Anatómia I
 • Anatómia II
Hygiena potravín:
 • Anatómia I
 • Anatómia II
Farmácia:
 • Základy anatómie
Kynológia:
 • Základy morfológie
Vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Anatómia
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Aplikovaná morfológia (povinne voliteľný predmet)

Ústav histológie a embryológie

Ústav histológie a embryológie sa zaoberá mikroskopickou štruktúrou buniek, tkanív a orgánov zdravých zvierat. Pri výučbe sa vychádza z poznatkov získaných klasickými metódami pomocou svetelného a elektrónového mikroskopu. Súčasťou výuky je aj embryológia, ktorá sa zaoberá individuálnym vývojom živočíchov za účelom pochopiť vývoj organizmu zvierat počas ich normálneho ontogenetického vývoja a oboznámiť sa s najčastejšími poruchami embryonálneho vývoja, ktoré majú klinický alebo chovateľský význam. Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov.

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Histológia a embryológia
Hygiena potravín:
 • Histológia a embryológia
Kynológia (denná forma, externá forma):
 • Základy morfológie

Ústav fyziológie

Ústav fyziológie v rámci pedagogickej činnosti zabezpečuje výučbu predmetu Fyziológia v piatich študijných programoch. Výučba vo všetkých študijných programoch prebieha vo forme prednášok, praktických cvičení a seminárov. Ústav fyziológie zabezpečuje výučbu nasledovných povinných predmetov:

Všeobecné veterinárske lekárstvo:
 • Fyziológia
Hygiena potravín:
 • Fyziológia
Kynológia:
 • Základy fyziológie
Bezpečnosť krmív a potravín:
 • Aplikovaná fyziológia zvierat
Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii:
 • Fyziológia