Loading...

Organizačná štruktúra

Katedra anatómie, histológie a fyziológie

Charakteristika pracoviska

Katedra anatómie, histológie a fyziológie je pedagogickým a vedecko-výskumným pracoviskom. Zabezpečuje výučbu povinných a povinne voliteľných predmetov pre študijné programy uvedené pri každom ústave zvlášť. Vedecko-výskumná činnosť pracoviska sa odvíja od zamerania výskumu jednotlivých ústavov katedry. Katedra je školiacim pracoviskom pre postgraduálnu výchovu v študijnom odbore 6.3.3 – Veterinárna morfológia a fyziológia. Člení sa na ústav anatómie, ústav histológie a embryológie a ústav fyziológie.

Ústav anatómie

Výučba predmetu anatómia je zameraná na systematickú, topografickú a klinickú anatómiu podľa jednotlivých druhov hospodárskych zvierat (kôň, prežúvavce, ošípaná, mäsožravce), laboratórnych zvierat (myš, potkan, králik) a hydiny. Študenti získajú absolvovaním predmetu základné vedomosti o rozdelení tela zvierat, pohybovom aparáte a ďalších jednotlivých sústavách tela v rámci splanchnológie, angiológie a neurológie. V prípade výučby anatómie v študijnom predmete Základy anatómie, môžu študenti študijného programu Farmácia nadobudnúť základné vedomosti o anatómii človeka a laboratórnych zvierat. Získavajú tak prehľad v oblasti osteológie, myológie, splanchnológie, angiológie a neurológie. Študenti získajú vedomosti o jednotlivých rovinách a smeroch ľudského tela, oblastiach a topografii orgánov.

Ústav histológie a embryológie

Ústav zabezpečuje výučbu histológie a embryológie v študijných programoch Všeobecné veterinárske lekárstvo v slovenskom a anglickom jazyku, ako aj v študijnom programe Kynológia v dennej a externej forme. Výskumná činnosť ústavu je dlhodobo zameraná na štúdium štruktúry a ultraštruktúry rozličných tkanív a orgánov zvierat. Na štúdium sa využíva transmisný elektrónový mikroskop. V posledných rokoch sa na ústave študuje vplyv rôznych xenobiotík a elektromagnetickej radiácie na štruktúru niektorých orgánov potkanov. V spolupráci so SAV a klinickými pracoviskami univerzity a veterinárnej praxe sa ústav venuje štúdiu mikroskopickej stavby rozličných orgánov.

Ústav fyziológie

Fyziológia je jedným zo základných študijných predmetov veterinárnej medicíny, ktorého úlohou je podať ucelený výklad o činnosti organizmu. Hlavným ťažiskom výučby sú regulačné a integračné funkcie, riadenie vzťahov medzi organizmom a prostredím i medzi jednotlivými funkčnými systémami. Úlohou fyziológie je vysvetliť podstatu a vzájomné súvislosti dejov v organizme a viesť k vedeckému mysleniu.