Loading...

Katedra všeobecnovzdelávacích predmetov

Ústav telesnej výchovy a športu

Vedúca ústavu Telefón E-mail Web
Gajdošová Beáta, PaedDr. +421915984748 beata.gajdosova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Varga Lukáš, Mgr. +421915984746 lukas.varga@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Klein Ondrej - - -
Vargová Iveta - - -